ઇ શ્રમ કાર્ડ 2022 – ઘરેબેઠા કઢાવો શ્રમ કાર્ડ

ઇ શ્રમ કાર્ડ 2022: દેશના જેટલા પણ લોકો અસંગઠિત ક્ષેત્ર માં કામ કરે છે,કેન્દ્ર સરકાર એનો એક ડેટાબેઝ તૈયાર કરી રહી છે.

ઇ શ્રમ કાર્ડ 2022 – ઘરેબેઠા કઢાવો શ્રમ કાર્ડ,ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો

ઇ શ્રમ કાર્ડ 2022 

દેશની અંદર કુલ 43.2 કરોડ લોકો પ્રાઇવેટ ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે તેમનો એક ડેટા તૈયાર કરવામાં આવશે. આ ડેટા તૈયાર કર્યા બાદ તેમને ક્યાં ક્યાં લાભ આપી શકાય 

ઇ શ્રમ કાર્ડ શુ છે?

દેશના અસંગઠિત ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા લોકોની ઓળખ માટે અને તેમનો એક ડેટાબેઝ તૈયાર કરવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઇ શ્રમ કાર્ડ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે.  

ઇ શ્રમ કાર્ડ કોણ કઢાવી શકે?

– વ્યક્તિ ની ઉંમર 16 થી 59 વર્ષની વચ્ચેની હોવી જોઈએ. – EPFO અથવા ESIC ના સભ્ય ન હોવા જોઈએ. – વ્યક્તિ અસંગઠિત ક્ષેત્ર માં કામ કરતો હોવો જોઈએ.

ઇ શ્રમ કાર્ડ માટે કોણ અરજી કરી શકે?

જે લોકો અસંગઠિત ક્ષેત્રો માં કામ કરે છે તમામ ઇ શ્રમ કાર્ડ માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે

ઇ શ્રમ કાર્ડ કોના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું છે? 

ઇ શ્રમ કાર્ડ કેન્દ્ર સરકાર ના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.