ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022-કુલ 823 જગ્યાઓ માટે ભરતી

ગુજરાત વન વિભાગ દ્વારા ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ની 823 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ધોરણ 12 પાસ માટે ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

ઓજસ વનરક્ષક ભરતી 2022

ગુજરાત વનવિભાગ દ્વારા વનરક્ષકની 823 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

ઉમેદવાર ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા HSC (ધોરણ 12 પાસ) અથવા તેની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી શારીરિક ધોરણ 

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી પસંદગી પક્રિયા 

ઉમેદવાર ની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા, શારીરિક કસોટી, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટના આધારે કરવામાં આવશે. 

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પગારધોરણ 

પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે પ્રતિ માસ ફિક્સ 19,950 રૂપિયા ફિક્સ વેતન આપવામાં આવશે.

ગુજરાત વનરક્ષક ભરતી ઓનલાઈન ફોર્મ