10 મિનિટમાં ઘરે બેઠા મેળવો નવું પાનકાર્ડ

પાનકાર્ડ ભારત સરકાર ના ઇન્કમટેક્સ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલું એક અગત્યનું સરકારી દસ્તાવેજ છે.પાનકાર્ડ માં 10 આંકડા નો એક નંબર આપેલો હોય છે.

10 મિનિટમાં ઘરે બેઠા મેળવો નવું પાનકાર્ડ – ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો

ઇ-પાનકાર્ડ શુ છે?

ઇ-પાનકાર્ડ એ ઇન્કમટેક્સ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી નવી સુવિધા છે.જે વ્યક્તિ જોડે પાનકાર્ડ નથી અને તેને ઇમરજન્સી મા પાનકાર્ડ ની જરૂર પડે તો કઢાવી શકે 

ઇ-પાનકાર્ડ ના ફાયદા

– ઇ પાનકાર્ડ માટે ઘરેબેઠા સરળતાથી અરજી કરી શકાય છે,તેથી સમયનો બચાવ થાય છે. – ઇન્સ્ટન્સ્ટ પાનકાર્ડ માટે કોઈ ફી લેવામાં આવતી નથી. 

ઇ-પાનકાર્ડ માટે અરજી કરો ઓનલાઈન 

ઇ-પાનકાર્ડ સંબંધિત મહત્વની જાણકારી

ઇન્સ્ટન્સ્ટ પાનકાર્ડ બનાવવા માટે વ્યક્તિ ની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુની હોવી જોઈએ. અરજી કરનાર પાસે આધારકાર્ડ હોવું જોઈએ અને તેમાં મોબાઈલ નંબર રજીસ્ટ્રે.ડ હોવો જોઈએ.

આધારકાર્ડ પરથી PAN કાર્ડ પર એપ્લિકેશન સ્ટેટ્સ કેવી રીતે તપાસવું?

ઇ-પાનકાર્ડ માટે અરજી કઈ રીતે કરવી તેની તમામ માહિતી