કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 – ધોરણ 12 પાસ માટે ભરતી

પ્રાદેશિક નગરપાલિકા ની કચેરી, વડોદરા દ્વારા કરજણ નગરપાલિકામાં કલાર્કની વિવિધ 09 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 – ઓફિશિયલ જાહેરાત 

કરજણ નગરપાલિકા ક્લાર્ક ભરતી 2022

કરજણ નગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ ક્લાર્ક ની જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.  

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

આ ભરતી માટે કોઇપણ ગ્રેજ્યુએટ અને ધોરણ 12 પાસ ઉમેદવાર ઓફલાઇન અરજી કરી શકશે.

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી પસંદગી પક્રિયા

ઉમેદવારો ની પસંદગી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને ફાઇનલ મેરિટના આધારે કરવામાં આવશે.   

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી પગાર ધોરણ 

પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોને પાંચ વર્ષ સુધી ફિક્સ પગરધોરણ આપવામાં આવશે.  

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન