નેશનલ હેલ્થ મિશન ભાવનગર ભરતી 2022

નેશનલ હેલ્થ મિશન કાર્યક્રમ અંતર્ગત વિભાગીય નાયબ નિયામકશ્રી ની કચેરી,આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ, ભાવનગર હેઠળ ભાવનગર, જૂનાગઢ, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના જિલ્લા હોસ્પિટલ ખાતે

નેશનલ હેલ્થ મિશન ભાવનગર ભરતી 2022 – સ્ટાફ નર્સ અને વિવિધ જગ્યાઓ,પગાર 30000 સુધી

નેશનલ હેલ્થ મિશન ભરતી 2022

નેશનલ હેલ્થ મિશન ભાવનગર દ્વારા 35 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે 

નેશનલ હેલ્થ મિશન ભાવનગર ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

NHM ભાવનગર ભરતી અરજી પક્રિયા

રસ અને રુચિ ધરાવતા ઉમેદવાર તમામ ઓરિજિનલ સર્ટિફિકેટ સાથે તારીખ 20 સપ્ટેમ્બર 2022 ના સવારે 10 વાગ્યે નીચે જણાવેલ એડ્રેસ પર રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યૂ માટે હાજર રહેશે 

NHM ભાવનગર ભરતી સિલેક્શન પ્રોસેસ

ઉમેદવારની પસંદગી રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે.વધુ માહિતી માટે ઓફિશિયલ જાહેરાત વાંચો. 

નેશનલ હેલ્થ મિશન ભાવનગર ભરતી પગાર ધોરણ

પોસ્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ પગાર ધોરણ આપવામાં આવશે 

નેશનલ હેલ્થ મિશન ભાવનગર ભરતી નોટિફિકેશન