નેશનલ હેલ્થ મિશન પોરબંદર ભરતી 2022

નેશનલ હેલ્થ મિશન પોરબંદર ભરતી 2022: નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત પોરબંદર જિલ્લામાં ટેક્નિકલ સ્ટાફની જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

નેશનલ હેલ્થ મિશન પોરબંદર ભરતી 2022 જાહેરાત 

NHM પોરબંદર ભરતી 2022

નેશનલ હેલ્થ મિશન કાર્યક્રમ અંતર્ગત પોરબંદરમાં મેડિકલ સ્ટાફની કુલ 12 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે.

નેશનલ હેલ્થ મિશન પોરબંદર ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ શૈક્ષણિક લાયકાત આપવામાં આવી છે,વધુ માહિતી માટે જાહેરાત વાંચો 

નેશનલ હેલ્થ મિશન પોરબંદર ભરતી અરજી પક્રિયા

NHM પોરબંદર દ્વારા કેટલી જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે?

NHM પોરબંદર દ્વારા 12 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે.

NHM નું પૂરું નામ શું છે?

NHM નું પૂરું નામ નેશનલ હેલ્થ મિશન છે.

NHM પોરબંદર ભરતી જાહેરાત ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન