પીએમ ઉજ્જવલા યોજના 2022 – લાભાર્થીઓને મળશે 2 સિલિન્ડર મફત

પીએમ ઉજ્જવલા યોજના 2022: ગુજરાતમાં વિધાનસભા ની ચૂંટણી પહેલા રાજ્ય સરકારે પીએમ ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ મોટી જાહેરાત કરી છે.

પીએમ ઉજ્જવલા યોજના 2022 - વર્ષે 2 સિલિન્ડર મફત મળશે 

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના 2022 

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના નરેન્દ્ર મોદીએ શરૂ કરી છે. આ યોજના શરૂ થવાથી મહિલાઓને ઘણા લાભો મળ્યા છે.   

રાજ્યની 38 લાખ ગૃહણીઓને લાભ મળશે

રાજ્ય સરકાર ના મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ આજે જાહેરાત કરતા કહ્યું કે નાગરિકો અને ગૃહણીઓને એક હજાર કરોડ જેટલી રાહત મળવાની છે

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના 2022 વિષે તમામ માહિતી 

પીએમ ઉજ્જવલા યોજના ની શરૂઆત કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી?  

પીએમ ઉજ્જવલા યોજનાની શરૂઆત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. 

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાની શરૂઆત ક્યારે કરવામાં આવી હતી?

1 મે 2016ના રોજ ઉજ્જવલા યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના 2022 અંતર્ગત રાજ્ય સરકારની મોટી જાહેરાત