સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022

સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022: સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ અને લેખન સામગ્રી, રાજકોટ દ્વારા ઓફસેટ માઇન્ડર ની કુલ 14 જગ્યાઓ માટે ભરતી

ધોરણ 8 પાસ માટે ભરતી-સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022

રાજકોટ સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ભરતી 2022

સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ રાજકોટ દ્વારા ઓફસેટ માઇન્ડર,બુક બાઇન્ડર,ડી.ટી.પી ઓપરેટર ની કુલ 14 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે

સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતીમાં ધોરણ 8 પાસ અને 10 પાસ ઉમેદવાર ભાગ લઈ શકશે 

રાજકોટ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ભરતી અરજી પક્રિયા

સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ રાજકોટ દ્વારા કેટલી જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે?

સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ રાજકોટ દ્વારા 14 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે. 

સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી પસંદગી પક્રિયા

પસંદ થયેલ ઉમેદવારો ને પોતાના ખર્ચે રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવશે.

સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી પગાર ધોરણ