સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના હેઠળ વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા અમલમાં મુકાયેલ ભારત સરકાર ની સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના હેઠળ દેવભૂમિ દ્વારકામાં ભરતી  

સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના હેઠળ વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી – ઓફિશિયલ જાહેરાત વાંચો

સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના ભરતી 2022

સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના હેઠળ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે 

સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

સંગઠિત બાળ સુરક્ષા યોજના ભરતી વય મર્યાદા 

તમામ જગ્યાઓની ભરતી માટે ઉમેદવાર ની ઉંમર 21 થી 40 વર્ષની હોવી જોઈએ.

સંગઠિત બાળ સુરક્ષા યોજના દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી એપ્લિકેશન પ્રોસેસ

સંગઠિત બાળ સુરક્ષા યોજના ભરતી પસંદગી પક્રિયા

ઉમેદવાર પસંદગી રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે.વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ ઓફિશિયલ જાહેરાત વાંચો.

સંગઠિત બાળ સુરક્ષા યોજના ભરતી પગાર ધોરણ