સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022 - SSC CGL ભરતી 2022

SSC CGL ભરતી 2022 એ સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન માં નોકરી કરવા માંગતા યુવાનો માટે એક સુવર્ણ અવસર છે.

SSC CGL ભરતી 2022

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા 5000 થી વધુ CGL ની વિવિધ પોસ્ટ માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવશે 

સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022 શૈક્ષણિક લાયકાત

કોઈપણ ગ્રેજ્યુએટ ઉમેદવાર સ્ટાફ સિલેક્શન CGL ની ભરતી માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.   

સ્ટાફ સિલેક્શન CGL ભરતી અરજી ફી

Gen/OBC/EWS માટે રૂ.100/- અને અન્ય કેટેગરી માટે કોઈ ફી નથી  

સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022 પસંદગી પક્રિયા

ઉમેદવાર ની પસંદગી કોમ્પ્યુટર બેઝ્ડ ટેસ્ટ (CBT), લેખિત પરીક્ષા અને કોમ્પ્યુટર પ્રોફીયન્સી ટેસ્ટ અને ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટ ના આધારે કરવામાં આવશે. 

સ્ટાફ સિલેક્શન CGL ભરતી 2022 ઓનલાઈન એપ્લાય