વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022 – ક્લાર્ક અને અન્ય જગ્યાઓ માટે ભરતી

વડનગર નગરપાલિકા દ્વારા ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક અને મુકાદમ ની કુલ 15 જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

વડનગર નગરપાલિકા ક્લાર્ક ભરતી 2022 ઓફિશિયલ જાહેરાત 

વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022

વડનગર નગરપાલિકા દ્વારા ક્લાર્ક ને બીજી વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. 

વડનગર નગરપાલિકા ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ શૈક્ષણિક લાયકાત આપવામાં આવી છે. 

વડનગર નગરપાલિકા ભરતી ઓફલાઇન અરજી પક્રિયા

વડનગર નગરપાલિકા ભરતી પસંદગી પક્રિયા

ઉમેદવારો ની પસંદગી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટ ના આધારે કરવામાં આવશે.  

વડનગર નગરપાલિકા દ્વારા કુલ કેટલી જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે?

વડનગર નગરપાલિકા દ્વારા કુલ 15 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે.

વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022 પગાર ધોરણ