વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2022

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2022: મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસ યોજના અન્વયે વલસાડ નગરપાલિકા માં વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી ઓફિશિયલ જાહેરાત 

ઓફિશિયલ જાહેરાત વાંચવા માટે અહી ક્લિક કરો 

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી

વલસાડ નગરપાલિકા દ્વારા અલગ અલગ  જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. 

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી પસંદગી પક્રિયા

વલસાડ નગરપાલિકા માં ભાગ લેનાર તમામ ઉમેદવાર ની પસંદગી રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી પગાર ધોરણ

પોસ્ટ પ્રમાણે અને એપ્રેન્ટિસ એકટ ના નિયમ મુજબ અલગ અલગ પગાર ધોરણ આપવામાં આવશે.

વલસાડ નગરપાલિકા દ્વારા કુલ કેટલી જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે?

વલસાડ નગરપાલિકા દ્વારા કુલ 30 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે.

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2022 માં ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે કરવામાં આવશે?

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી માં ઉમેદવારની પસંદગી ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે. 

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી અરજી પક્રિયા